Πρωταρχικός στόχος του Metropolitan General αποτελεί η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η δέσμευσή του αυτή αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τις συνεχιζόμενες επιτυχημένες διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας και τις σημαντικές διακρίσεις.

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί, το Metropolitan General βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες τoυ, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού, αλλά και μέσω των επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

 

logo COEHS

Πιστοποίηση ως Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence) στη χειρουργική κήλης κοιλιακού τοιχώματος

To Μetropolitan General πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος (Center of Excellence in Hernia Surgery) από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Πρόκειται για μία ανώτατη διάκριση, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως.

Το Metropolitan General έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Center of Excellence μετά από αυστηρή αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων, όπως είναι ο υψηλός βαθμός επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων κήλης, η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας, η εμπειρία και κατάρτιση των χειρουργών, καθώς και η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Η ανώτατη αυτή διάκριση πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς: από την αρχική συμβουλευτική, τη διάγνωση, τη χειρουργική επέμβαση από τον πιστοποιημένο χειρουργό, τη νοσηλεία αλλά και την μετεγχειρητική πορεία, καθώς και την παρακολούθηση (follow up) του ασθενούς.

 

iso9001

 

Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO

To Metropolitan General, µε διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκε στα τέλη του 2012, σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που αναπτύσσει και εφαρμόζει. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης το 2012, αλλά και των ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης που ακολούθησαν, επιβεβαιωνόταν κάθε φορά το υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας της Κλινικής.

Στη συνεχεία, επαναπιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει καθώς και για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas.

Το νέο, αναβαθμισμένο πρότυπο ISO 9001:2015 δίνει έμφαση στην ποιότητά της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, ενώ η επαναπιστοποίηση της Κλινικής έρχεται σε συνέχεια της αρχικής της πιστοποίησης το 2012 σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008.

Επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο για ακόμα μία φορά η σταθερή προσήλωση του Metropolitan General στη συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διαδικασιών του καθώς και στην αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών.

 

temos rehab

Πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισµού κατά TEMOS

Στις αρχές του 2013, το Metropolitan General πιστοποιήθηκε από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη Γερµανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές του µετά από επιθεώρηση, την οποία διενήργησε οµάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισµού.

Ο διεθνής οργανισµός TEMOS International, ο οποίος εκπροσωπείται και στη χώρα µας, εστιάζει σε θέµατα διαχείρισης ασθενών από άλλες χώρες και πιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας των ασθενών µε βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών εµπλεκοµένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισµού και διασυνοριακής φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια των ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης που ακολούθησαν από τον TEMOS International, επιβεβαιωνόταν κάθε φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας της Κλινικής.

 

preferred partner 2020

Το Metropolitan General στα “Best Hospitals Worldwide” και “Preferred Partner Hospital” από το Diplomatic Council (DC)

Σε συνέχεια των διεθνών πιστοποιήσεων από την TUV Hellas (TUV Nord) και τον Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International, το Metropolitan General αναγνωρίστηκε και εντάχθηκε το 2014 από το Diplomatic Council (DC) στα “Best Hospitals Worldwide” («Καλύτερα Νοσοκομεία σε διεθνές επίπεδο»). Η σημαντική αυτή διάκριση ανανεώθηκε και το 2015 με την ένταξή του στα “Best Hospitals of the World”. Από τότε έως σήμερα, αναγορεύεται κάθε χρόνο από το Diplomatic Council ως “Preferred Partner Hospital”.

To Diplomatic Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς προσωπικότητες της διπλωµατίας, της πολιτικής, της βιοµηχανίας, της τέχνης και του αθλητισµού.

Το Metropolitan General μέσω των διεθνών πιστοποιήσεων κατά ISO 9001:2015 και Temos καθώς και της συνεχιζόμενης αναγνώρισής του από διεθνείς Οργανισµούς όπως το DC, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές του, ενώ σηµατοδοτεί την κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισµού.

 

ΕΣΥΔ 2018

Διαπίστευση Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου κατά ISO 15819

Το  Παθολοανατομικό Εργαστήριο του Metroplitan General διαπιστεύθηκε για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των διαγνώσεων του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ (Αρ. Πιστ. 1124)  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012. Είναι ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα που έχουν λάβει αυτή τη διεθνή αναγνώριση.

Η διαπίστευση ISO 15189:2012 επικυρώνει την τεχνική επάρκεια του Εργαστήριου και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους/τεχνικές του για τη διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ταχύτητας έκδοσης των αποτελεσμάτων. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό ενώ διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

 

 


 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων  (HACCP)

Στα τέλη του 2013, η παροχή υπηρεσιών εστίασης της Κλινικής πιστοποιήθηκε με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων) που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων.

To πρότυπο εστιάζει  στην ασφάλεια και την ποιότητα ενός τροφίμου σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τη παραγωγή έως τη κατανάλωση, βασιζόμενο στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP και στο CODEX ALIMENTARIUS. Επομένως, αποτελεί την καλύτερη δυνατή εγγύηση, για την παροχή γευμάτων πολύ υψηλών προδιαγραφών για τους ασθενείς της Κλινικής.