Πρωταρχικός στόχος του Metropolitan General αποτελεί η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η δέσμευσή του αυτή αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τις συνεχιζόμενες επιτυχημένες διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας και τις σημαντικές διακρίσεις.

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί, το Metropolitan General βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες τoυ, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού, αλλά και μέσω των επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

 

tuv nord

Πιστοποίηση κατά ISO από την ΤÜV Hellas (TUV Nord)

To Metropolitan General, µε διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκε στα τέλη του 2012, σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που αναπτύσσει και εφαρμόζει. Το Πιστοποιητικό απονεµήθηκε κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV Hellas (μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV Nord). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης το 2012, αλλά και των ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης που ακολούθησαν, επιβεβαιωνόταν κάθε φορά το υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας της Κλινικής.

Στα τέλη του 2016, το Metropolitan General πιστοποιήθηκε με το νέο, διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο δίνει αυξημένη έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής.

Επιπλέον, στα τέλη του 2013, η παροχή υπηρεσιών εστίασης της Κλινικής πιστοποιήθηκε κατά HACCP (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων) που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων.

 

temos rehab

Πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισµού κατά TEMOS

Στις αρχές του 2013, το Metropolitan General πιστοποιήθηκε από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη Γερµανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές του µετά από επιθεώρηση, την οποία διενήργησε οµάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισµού.

Ο διεθνής οργανισµός TEMOS International, ο οποίος εκπροσωπείται και στη χώρα µας, εστιάζει σε θέµατα διαχείρισης ασθενών από άλλες χώρες και πιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας των ασθενών µε βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών εµπλεκοµένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισµού και διασυνοριακής φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια των ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης που ακολούθησαν από τον TEMOS International, επιβεβαιωνόταν κάθε φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας της Κλινικής.

 

best hospitals 2014

best hospitals 2015

preferred partner hospital 2016

preferred partner 2017

preferred partner 2018

Το Metropolitan General στα “Best Hospitals Worldwide” και “Preferred Partner Hospital” από το Diplomatic Council (DC)

Σε συνέχεια των διεθνών πιστοποιήσεων από την TUV Hellas (TUV Nord) και τον Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International, το Metropolitan General αναγνωρίστηκε και εντάχθηκε το 2014 από το Diplomatic Council (DC) στα “Best Hospitals Worldwide” («Καλύτερα Νοσοκομεία σε διεθνές επίπεδο»). Η σημαντική αυτή διάκριση ανανεώθηκε και το 2015 με την ένταξή του στα “Best Hospitals of the World”. Από τότε έως σήμερα, αναγορεύεται κάθε χρόνο από το Diplomatic Council ως “Preferred Partner Hospital”.

To Diplomatic Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς προσωπικότητες της διπλωµατίας, της πολιτικής, της βιοµηχανίας, της τέχνης και του αθλητισµού.

Το Metropolitan General μέσω των διεθνών πιστοποιήσεων κατά ISO 9001:2015 και Temos καθώς και της συνεχιζόμενης αναγνώρισής του από διεθνείς Οργανισµούς όπως το DC, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές του, ενώ σηµατοδοτεί την κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισµού.

 

ΕΣΥΔ 2018

Διαπίστευση Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου κατά ISO 15819

Το  Παθολοανατομικό Εργαστήριο του Metroplitan General διαπιστεύθηκε για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των διαγνώσεων του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ (Αρ. Πιστ. 1124)  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012. Είναι ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα που έχουν λάβει αυτή τη διεθνή αναγνώριση.

Η διαπίστευση ISO 15189:2012 επικυρώνει την τεχνική επάρκεια του Εργαστήριου και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους/τεχνικές του για τη διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ταχύτητας έκδοσης των αποτελεσμάτων. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό ενώ διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

 

iso9001

Επαναπιστοποίηση του Μetropolitan General σύμφωνα με το διεθνές, αναβαθμισμένο πρότυπο ποιότητας ΙSO 9001:2015

Το Metropolitan General επαναπιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει καθώς και για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas.

Το νέο, αναβαθμισμένο πρότυπο ISO 9001:2015 δίνει έμφαση στην ποιότητά της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, ενώ η επαναπιστοποίηση της Κλινικής έρχεται σε συνέχεια της αρχικής της πιστοποίησης το 2012 σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008.

Επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο για ακόμα μία φορά η σταθερή προσήλωση του Metropolitan General στη συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διαδικασιών του καθώς και στην αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών.