Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής & άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Απαραίτητη εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input