Ενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (mis) παθήσεων και παραμορφώσεων σπονδυλικής στήλης

Ο πόνος στη μέση, τον αυχένα, και γενικότερα τη σπονδυλική στήλη αντιμετωπίζεται πλέον με νέες, προηγμένες τεχνικές, οι περισσότερες διαδερμικές, με μικρές τομές (~1cm), χωρίς αιμορραγία και χωρίς μεγάλη καταστροφή των ιστών παρασπονδυλικά. Με τον τρόπο αυτό η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι γρήγορη με ελάχιστο πόνο. Οι ασθενείς είναι δυνατό να εξέλθουν του νοσοκομείου εντός -το πολύ- 24 ωρών ή και την ίδια ημέρα, μόλις μερικές ώρες μετά την επέμβαση, αναλόγως την τεχνική που εφαρμόζεται.

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης κρίνεται η step by step («βήμα-βήμα») προσέγγιση επί τη βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων.

Τις σημαντικότερες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν:

  • η τραυματική κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου
  • η φθορά και αφυδάτωση αυτών (Disc Degeneration Disease)
  • οι φλεγμονές, όπως η σπονδυλοδισκίτιδα
  • η κεντρική στένωση και η πλάγια τρηματική στένωση, των οποίων η αιτιολογία μπορεί να είναι πολυπαραγοντική
  • τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης
  • όγκοι καλοήθεις και μη
  • παραμορφώσεις όπως η σκολίωση και η κύφωση

Ο λεπτομερής κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος και η προσήλωση σε διεθνώς καταξιωμένες κατευθυντήριες γραμμές, δίνει τη δυνατότητα ευχερούς διαφορικής διάγνωσης μεταξύ των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και ορθής επιλογής της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας.

Η φιλοσοφία της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης έγκειται στην ελαχιστοποίηση της καταστροφής μυών και άλλων ιστών που υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατό άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση και η ταχεία επαναφορά αυτού στις καθημερινές συνήθειες της ζωής του. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή νέων κατάλληλων τεχνικών που αφορούν όλη τη σπονδυλική στήλη, αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή μοίρα.

Όταν μιλάμε για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θεραπεία (MIS) εννοούμε τεχνικές όπως εγχύσεις σε όλο το μήκος της σπονδυλικής στήλης υπό τοπική αναισθησία [επισκληρίδιος, ενδοτρηματική έγχυση/block, block των οπισθίων αρθρώσεων (facet), block του συμπαθητικού πλέγματος].

Για παθήσεις όπως η κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου και η επαγόμενη φλεγμονή από πίεση του νωτιαίου σάκου ή των εξερχομένων ριζών που προκαλούν τη λεγόμενη ισχιαλγία ή και οσφυοϊσχιαλγία, δηλαδή πόνο στο πόδι ή στη μέση και το πόδι και αναλόγως του βαθμού της στένωσης ή της ρήξης του δίσκου, εφαρμόζονται τεχνικές όπως:

  • Θερμική πλαστική ή χημική πλαστική-εξάχνωση του πυρήνα του μεσοσπονδυλίου δίσκου (Δισκοπλαστική),
  • Ενδοσκοπική θεραπεία, με αφαίρεση της κήλης του δίσκου, καθώς και πλαστική του ινώδους δακτυλίου αυτού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο μετεγχειρητικός πόνος και οι επιπλοκές.

Επίσης με την ενδοσκοπική μέθοδο αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως η στένωση της σπονδυλικής στήλης που οφείλεται σε χρόνια καταπόνηση αυτής.

Οι τεχνικές αυτές πραγματοποιούνται υπό τοπική αναισθησία. Έτσι ο ασθενής την ίδια ημέρα, δηλαδή μερικές ώρες μετά την επέμβαση, εξέρχεται του νοσοκομείου με οδηγίες για το σπίτι.

Σε παθήσεις που μπορεί να χρειαστεί σπονδυλοδεσία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαδερμικές μέθοδοι, ελάχιστα επεμβατικές με πολύ μικρές τομές (1-3cm). Ο ασθενής στην περίπτωση αυτή εξέρχεται του νοσοκομείου μία μόλις ημέρα μετά το χειρουργείο και χωρίς την αναγκαιότητα μετάγγισης αφού η απώλεια αίματος είναι ελάχιστη.

Τέλος, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χρησιμοποιούνται σε παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης όπως η σκολίωση και η κύφωση, ενηλίκων και παίδων.